Nasz zespół

Agnieszka Nnolim

MScTox, MScEng, CChem, CSci, EurChem, PostDipMicro, EUROTOX (ERT)

Toksykolog i Dyrektor ds. Bezpieczeństwa
Umiejętności i wiedza ekspercka

Ocena bezpieczeństwa produktów konsumenckich i surowców. Specjalista ds. regulacji produktów kosmetycznych, zabawek, produktów gospodarstwa domowego, detergentów, biocydów, produktów z pogranicza, akcesoriów kosmetycznych, chemikaliów oraz innych produktów konsumenckich.

Agnieszka jest ekspertem w dziedzinie toksykologicznej oceny ryzyka produktów kosmetycznych, zabawek, produktów gospodarstwa domowego i produktów przemysłowych. Posiada doświadczenie w obszarze preparatów chemicznych, mikrobiologicznego zapewnienia jakości oraz oceny ryzyka produków i surowców. Posiada tytuły magistra toksykologii stosowanej Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii, technologii chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz jest absolwentką podyplomowych studiów z mikrobiologii w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym na Politechnice Łódzkiej.

Pracowała jako chemik formulacyjny w dziale badań i rozwoju preparatów kosmetycznych i jest ekspertem w dziedzinie formulacji i czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych oraz interakcji między składnikami chemicznymi. Agnieszka jest wykładowcą seminariów Royal Society of Chemistry i seminariów organizowanych dla producentów, sprzedawców i dystrybutorów produktów kosmetycznych w Europie, USA i Azji.

Petrus Nnolim

MSc Computing, BSc Health and Professional Practice, BSc Geology and Mining

Menedżer ds. Rozwoju
Umiejętności i wiedza ekspercka

Inżynier oprogramowania komputerowego, inżynier IT, specjalista HR, specjalista ds. zdrowia.

Petrus jest wykwalifikowanym inżynierem informatyki i uzyskał tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie De Montfort w Leicestershire w Wielkiej Brytanii. Petrus jest specjalistą w dziedzinie technologii informatycznych, oprogramowania i komputerowych strategii optymalizacji pracy. Ma doświadczenie w obszarze tworzenia oprogramowania, jego konserwacji, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa internetowego.

Posiada tytuł magistra (MSc) informatyki oraz kilka tytułów licencjata (BSc) z nauk ścisłych, takich jak geologia oraz praktyka zdrowotna i zawodowa. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w Leicester ukończył kurs księgowości. Petrus pracował jako wykwalifikowany pielęgniarz w kilku szpitalach NHS (brytyjskiej krajowej służby zdrowia), w tym na oddziałach chirurgicznych, i zdobył praktyczną wiedzę na temat zaawansowanej oceny chorób u ludzi i chorób śmiertelnych u osób dorosłych.

Katarzyna Sauvageot

Inżynier Inżynierii Chemicznej i Procesowej, mgr Technologii Chemicznej, specjalność Procesy Proekologiczne

Menedżer ds. Regulacji i Safety Assessor
Umiejętności i wiedza ekspercka

Ocena bezpieczeństwa produktów konsumenckich i pojedynczych składników, specjalista ds. regulacji produktów kosmetycznych i zabawek, detergentów, biocydów i innych produktów konsumenckich, specjalista ds. oświadczeń (claims) i deklaracji produktowych oraz specjalista ds. sporządzania kart charakterystyki.

Katarzyna uzyskała tytuł magistra na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Proekologiczne procesy inżynierii i technologii chemicznej. Temat jej pracy magisterskiej dotyczył optymalizacji metody oznaczania alfa-promieniotwórczych izotopów plutonu w osadach dennych. Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii Akademii Górniczo-Hutniczej: badania Katarzyny obejmowały optymalizację złożonej metody oznaczania promieniotwórczych izotopów plutonu w osadach dennych. Jest to metoda analityczna, w której wykorzystywana jest spektrometria alfa. Główną częścią badań był dobór odpowiednich warunków współstrącania plutonu z neodymem w ujęciu proekologicznym. Zastosowane techniki laboratoryjne obejmowały mineralizację mikrofalową i chromatografię jonowymienną. Końcowe pomiary zostały wykonane na spektrometrze alfa.

Pierwszy stopień inżyniera Katarzyna uzyskała na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalność: Inżynieria Procesów Technologicznych. Temat jej pracy inżynierskiej dotyczył testów stabilności emulsji zawiesinowych. Laboratorium Reologii Politechniki Krakowskiej: badanie obejmowało podstawowe elementy mechaniki płynów. Testom lepkości poddano różne rodzaje materiałów. Głównym celem pracy było zademonstrowanie alternatywnej metody badania lepkości z wykorzystaniem wiskozymetru rotacyjnego - system Helipath, zamiast tradycyjnego reometru. Ten typ wiskozymetru minimalizuje negatywny wpływ ścinania próbki w jednej warstwie podczas badania. Badano lepkość próbek w zależności od zawartości ciał stałych i wpływu sedymentacji.

Katarzyna posiada duże umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji przepływu pracy.

Dominika Warchołek

Inżynier Inżynierii i Technologii Chemicznej, magister Technologii Chemicznej, Analityka Przemysłowa i Środowiskowa

Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
Umiejętności i wiedza ekspercka

Bezpieczeństwo i przepisy dotyczące substancji chemicznych, normy kosmetyczne, normy dotyczące zabawek, zagrożenia dla środowiska.

Dominika uzyskała tytuł magistra na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Specjalność: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa. Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Analityka Przemysłowa i Środowiskowa. Głównym celem badań Dominiki było oznaczenie witaminy C w wybranych suplementach diety i lekach z wykorzystaniem spektrofotometrii pochodnej UV-Vis. Obejmuje to przegląd właściwości fizycznych i chemicznych witaminy C, jej głównych funkcji w procesach biochemicznych organizmu, sposobów ochrony ludzi przed różnymi chorobami, a także zawiera opis metod oznaczania kwasu askorbinowego, w tym z wykorzystaniem pochodnych widma. W części eksperymentalnej do obliczenia zawartości kwasu askorbinowego w produktach wykorzystano dane uzyskane z pierwszej, drugiej i czwartej pochodnej widma badanych roztworów kwasu askorbinowego. W trakcie studiów magisterskich Dominika zdobyła gruntowne doświadczenie w zakresie klasycznych metod chemii analitycznej, chromatografii cieczowej i gazowej oraz spektrometrii mas. Prowadzenie badań i wypracowanie wyników pracy magisterskiej dało jej solidną wiedzę i umiejętności z zakresu spektroskopii UV-Vis.

Tytuł inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej, analityki przemysłowej i środowiskowej Dominika uzyskała na Politechnice Krakowskiej. Jej praca inżynierska dotyczyła oznaczania zawartości azotynów w wędlinach i wędzonkach. Dominika pracowała w Laboratorium Ochrony Środowiska, poznając procedury badawcze związane z bezpieczeństwem i czynnikami szkodliwymi na stanowiskach pracy w różnych branżach. Wykonywała pomiary poziomu hałasu, natężenia światła i stężenia substancji w powietrzu. Dominika zapoznała się z analizą środowiskową i pobieraniem próbek oraz doskonaliła umiejętności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz rozwiązywaniem różnych problemów.

Studiując Technologię Chemiczną Dominika poszerzyła swoją wiedzę z zakresu podstaw chemii fizycznej, organicznej, nieorganicznej, analitycznej oraz wpływu procesów technologicznych na środowisko, metod identyfikacji zagrożeń i zapobiegania im. Posiada umiejętności wyszukiwania informacji w literaturze, bazach danych i innych źródłach związanych z technologią chemiczną i naukami pokrewnymi. Potrafi komunikować aspekty technologiczne, procesy chemiczne i różne techniki w środowisku zawodowym. Ponadto potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Dominika posiada umiejętności doboru reakcji chemicznych, technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji konkretnych zadań z zakresu analityki przemysłowej i środowiskowej.

Dominika jest certyfikowanym audytorem ISO / IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Anna Marchańska

Inżynier Biotechnologii przemysłowej i w ochronie środowiska

Stażysta w zakresie danych technicznych i regulacyjnych
Umiejętności i wiedza ekspercka

Bezpieczeństwo subsnacji chemicznych, testowanie produktów, procesy biologiczne do celów przemysłowych.

Anna uzyskała tytuł inżyniera na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Specjalność: Biotechnologia przemysłowa i środowiskowa. Przedmiotem pracy inżynierskiej było sprawdzenie możliwości wykorzystania kompleksów nanometrycznych w degradacji substancji czynnej z grupy neonikotynoidów. Badania przeprowadzono w celu oceny skuteczności degradacji organicznej substancji czynnej z grupy neonikotynoidów przy zastosowaniu katalitycznych nanomateriałów. Warto przypomiec że neonikotynoidowe insektycydy to obecnie najszybciej rozwijająca się klasa insektycydów, wykazująca odporność na degradację pod wpływem światła słonecznego oraz długi okres półtrwania. Skuteczność neonikotynoidów zapewnia ich wpływ na główny neuroprzekaźnik odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie mózgu, czyli receptor acetylocholinowy, co powoduje szybką reakcję z ośrodkowym układem nerwowym owadów. W badaniu Anny stwierdzono, że wraz ze wzrostem czasu reakcji wzrasta również absorbancja. Badania doprowadziły do wniosku, że cząsteczki imidaklopridu są adsorbowane na powierzchni nanocząstek złota.

Anna pracowała w laboratoriach szpitalnych i była odpowiedzialna za analizę materiałów biologicznych zgodnie z rygorystycznymi zasadami BHP i systemem zarządzania jakością w laboratoriach oddziałów chemii klinicznej, analityki i hematologii. Anna zdobywała również doświadczenie zawodowe uczestnicząc w przygotowywaniu raportów z pomiarów emisji zanieczyszczeń, analizach wyników oraz ocenach zgodności z normami i przepisami ochrony środowiska w międzynarodowej firmie EmiPro.

Anna jest certyfikowanym audytorem ISO 14001: 2015 Systemy zarządzania środowiskowego.

Obecnie Anna pracuje nad uzyskaniem tytułu magistra inżyniera biotechnologii na Politechnice Krakowskiej.

Justyna Rymarz

Inżynier Inżynierii i Technologii Chemicznej

Stażysta w zakresie danych technicznych i regulacyjnych
Umiejętności i wiedza ekspercka

Bezpieczeństwo chemikaliów i produktów konsumenckich, testowanie skladników i produktów.

Justyna uzyskała tytuł inżyniera na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Specjalność: Inżynieria procesów technologicznych. Tematem pracy inżynierskiej Justyny była Analiza jakości paliw stałych stosowanych w kotłach wysokosprawnych.

Naukowe badania Justyny dotyczyły testowania miału węglowego, który jest często spalanym paliwem ze względu na jego niską cenę. Praca naukowa została podzielona na dwie części, jak opisano poniżej. W części teoretycznej projektu skupiono się na definicji paliw stałych, omówiono ich klasyfikację, a następnie przedstawiono wymagania jakościowe paliw stałych stosowanych na cele energetyczne. W tej części opracowania uwzględniono również opis kotłów na paliwo stałe. W części eksperymentalnej projektu przedstawiono dane i omowiono zebrane wyniki, które zostały uzyskane z przeprowadzonych analiz miału węglowego typu IIA, który jest wykorzystywany w instalacji grzewczej do spalania w kotle WR (kocioł wodny z paleniskiem rusztowym) w celu uzyskania ciepła woda użytkowa. Określono podstawowe parametry jakościowe tj. wilgotność, wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość nadwymiaru i podziarna. Badania przeprowadzono na ośmiu próbkach miału węglowego pobranych z różnych partii. Otrzymane wyniki przeanalizowano pod kątem wymagań dla paliw stałych oraz wymagań określonych dla instalacji ciepłowni miejskiej zasilanej badanym miałem węglowym. Zauważa się, że pomimo rosnącego udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz gazowych paliw kopalnych, sektor energetyki cieplnej wielu krajów Europy i innych kontynentów (Polska, Australia itp.) nadal opiera się głównie na stałych paliwach kopalnych.

Justyna jest certyfikowanym audytorem wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015.

Justyna pracuje obecnie nad uzyskaniem tytułu magistra inżyniera procesów technologicznych na Politechnice Krakowskiej. Justyna jest także aktywnym członkiem Akademickiego Towarzystwa Chemicznego i regularnie uczestniczy w Sesji Kół Naukowych.

Paulina Korzeniak

Inżynier Inżynierii i Technologii Chemicznej

Stażysta w zakresie danych technicznych i regulacyjnych
Umiejętności i wiedza ekspercka

Bezpieczeństwo chemiczne i procesy syntezy chemicznej.

Paulina uzyskała tytuł inżyniera na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Specjalność: Lekka Technologia Organiczna. Temat pracy inżynierskiej Pauliny dotyczył opracowania nowej metody syntezy amantadyny. Badania naukowe Pauliny dotyczyły postępu w nowych metodologiach pozyskiwania leków przeciwwirusowych stosowanych w zakażeniu dorosłych wirusem grypy A, znanych również jako chlorowodorek 1-adamantanaminy. Zauważa się, że amantadynę stosuje się od sześćdziesiąt lat, jednak nowe zastosowania tego związku doprowadziły do podjęcia prób udoskonalenia znanych metod leczenia. Celem pracy Pauliny było opracowanie nowej metody syntezy amantadyny. W pracy Pauliny zastosowano metodę mikrofalową, w której wszystkie etapy syntezy były ściśle monitorowane przy użyciu między innymi technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (IR) niezbędnych do wnikliwej analizy otrzymanych związków.

Działalnością naukową Pauliny jest udział w kole naukowym, w sekcji polimerów, zajmującym się projektem "Opracowanie i badania nad otrzymywaniem spienionych bezizocyjanianowych materiałów poliuretanowych techniką ługowania cząstek stałych."

Paulina jest zaznajomiona z wymaganiami norm ISO 9001: Zarządzania Jakością, ISO 14001 Zarządzania Środowiskowego, Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Paulina obecnie pracuje nad uzyskaniem tytułu magistra inżyniera procesów technologicznych na specjalności Technologii Polimerów na Politechnice Krakowskiej.

Przewiń do góry