Polityka Prywatności

WSTĘP

 1. W NOLICHEM Sp. z o.o. zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych klientów.
 2. Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych naszych klientów, innymi słowy, kiedy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.
 3. Na naszej stronie używamy plików cookie.
 4. W niniejszej polityce słowa „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do NOLICHEM Sp. z o.o.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są nam przekazywane w trakcie korzystania z naszych usług („dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą.
 • Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów („dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a Tobą. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji i promowania naszych usług wśród klientów.
 • Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i usług („dane użytkowania”). Dane użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie, a także informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania przez Ciebie z usługi. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług.
 • Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz wyraźnie w celu subskrybowania naszych powiadomień

e-mail i newsletterów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu przesyłania Ci odpowiednich powiadomień i newsletterów.

 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady.
 • Oprócz określonych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, wskazanych w niniejszym paragrafie, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy oraz do wykonania zawartej z Tobą umowy.
 • Na naszej stronie internetowej nie stosujemy żadnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług.
 • Od czasu do czasu możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych poza EOG w celu świadczenia usług, których od nas wymagasz.
 • Prosimy o niepodawanie nam danych osobowych innych osób, chyba że o to poprosimy.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 2. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych usług. Obejmuje to między innymi przekazanie Twojego nazwiska i adresu kurierowi, przeprowadzenie testów produktów, raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i rejestracji produktów.
 3. Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszym paragrafie, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji tego celu lub tych celów.
 2. Rozporządzenie UE nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych oraz brytyjskie rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych, Załącznik 34 do Rozporządzenia 2019 w sprawie bezpieczeństwa produktów i metrologii (w związku z wystapieniem z UE) (Schedule 34 of the Product Safety & Metrology etc (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019), wymagają, aby dokumentacja produktu była przechowywana przez 10 lat po wprowadzeniu ostatniej partii produktu na rynek. W związku z tym przestrzegamy tego wymogu, gdy działamy jako Osoba trzecia Odpowiedzialna za produkt. Pozostałe dane osobowe są przechowywane przez 6 lat.

ZMIANY

 1. Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej polityki, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.
 2. Powinieneś sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zgadasz się na wszelkie zmiany w tej polityce.

TWOJE PRAWA

 • W niniejszym paragrafie podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre z tych praw mają złożony charakter i nie wszystkie szczegółowe informacje zostały uwzględnione w naszym zestawieniu. W związku z tym powinieneś zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienia dotyczące tych praw.
 • Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
 • Prawo dostępu. Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe czy nie, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych i odbiorców danych osobowych. O ile nie narusza to praw i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania wszelkich dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują następujące sytuacje: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak pewne wyłączenia prawa do usunięcia danych. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują następujące sytuacje: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko: za Twoją zgodą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania jakiejkolwiek powierzonej nam władzy publicznej lub celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia przez Ciebie takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 • Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
 • Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE miejsca Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 • Masz prawo do przenoszenia danych.
 • Masz prawo do wycofania zgody.
 • Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przesyłając nam pisemne powiadomienie lub e-mail.
 • Pliki cookie
 • Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator ten jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.
 • Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do określonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu; natomiast sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.
 • Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z nich.

PLIKI COOKIE, JAKIE WYKORZYSTUJEMY

Wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:

 1. uwierzytelnianie – wykorzystujemy pliki cookie, aby zidentyfikować Cię, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i kiedy korzystasz z naszej strony.
 2. status – wykorzystujemy pliki cookie, aby mogły pomóc nam określić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie;
 3. personalizacja – wykorzystujemy pliki cookie do przechowywania informacji o Twoich preferencjach i personalizacji strony internetowej dla Ciebie.
 4. bezpieczeństwo – wykorzystujemy pliki cookie jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług.
 5. analiza – wykorzystujemy pliki cookie do analizy wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług.
 6. zgoda na pliki cookie – wykorzystujemy pliki cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje w zakresie korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ NASZYCH USŁUGODAWCÓW

Nasi usługodawcy wykorzystują pliki cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody odmowy różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

 

 

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane adresowe naszego inspektora ochrony danych (Petrus Nnolim) to NOLICHEM Sp. z o.o., ulica Rydla 3/8, 30-122 Kraków, Polska.

 

 NASZE DANE

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez NOLICHEM Sp. z o.o.

Siedziba naszej spółki znajduje się pod adresem NOLICHEM Sp. z o.o., ulica Rydla 3/8, 30-122 Kraków, Polska.

Możesz się z nami skontaktować:

 • e-mailem, pisząc na adres nch@nolichem.com
 • telefonicznie, pod numerem 0048 12 358 22 13
 • pocztą na wskazany wyżej adres pocztowy.
Przewiń do góry