Warunki i zasady współpracy

Warunki

  1. Niniejsze warunki wraz z warunkami zawartymi w Usługach NOLICHEM Spółka z o.o. mają zastosowanie do wszystkich usług, które dostarczamy klientowi („Kupujący”). Pisemne zamówienie Kupującego (w formie papierowej, pocztą elektroniczną lub przesyłką pocztową) stanowi ofertę zakupu Usług od NOLICHEM Spółka z o.o. („Sprzedawca”) zgodnie z niniejszymi warunkami. Każda taka oferta zostanie uznana za przyjętą tylko wtedy, gdy NOLICHEM Spółka z o.o.wyda pisemną akceptację pocztą elektroniczną (lub pocztą wysyłkową), w którym to momencie powstanie umowa między nami („Umowa”).
  2. Z wyjątkiem zakresu, w jakim niniejsze warunki są przez nas zmieniane na piśmie, stanowią one całość umowy między nami w odniesieniu do jakiejkolwiek Umowy i mają pierwszeństwo przed własnymi warunkami. Kupujący zgadza się, że zawierając jakąkolwiek Umowę, nie będzie polegał na żadnym oświadczeniu lub porozumieniu, zarówno ustnym, jak i pisemnym, które nie jest uwzględnione ani wymienione w niniejszych warunkach.

Opłaty

3.1 Tam, gdzie obowiązuje stawka godzinowa, płatna jest ona w jednostkach 30-minutowych w odniesieniu do wszystkich Usług świadczonych w imieniu użytkownika lub dowolnej strony stowarzyszonej przez któregokolwiek z naszych pracowników, podwykonawców lub przedstawicieli.

3.2 Nasze opłaty są określone w usługach NOLICHEM Spółka z o.o. Wszelkie obowiązujące opłaty stałe lub dyskontowe zostaną uzgodnione na piśmie. Wszystkie nasze opłaty są sprawdzane we wrześniu każdego roku i mogą ulec zwiększeniu. W takim przypadku Kupujący zostaje powiadomiony na piśmie, a wzrost ceny obowiązuje od daty powiadomienia.

3.3 Oprócz opłat określonych w punktach 3.1 i 3.2, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków, Kupujący będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty i wydatki poniesione przez nas w związku ze świadczeniem usług. Kupujący pokryje koszty o których mowa i wypłaty, z góry, na żądanie.   NOLICHEM Spółka z o.o. zastrzega sobie również prawo do obciążenia Kupującego naszymi kieszonkowymi wydatkami, które w uzasadniony sposób ponoszą nasi pracownicy, podwykonawcy lub agenci podczas świadczenia Usług. Na żądanie Kupującego możemy dostarczyć dokumenty potwierdzające takie  wydatki.

3.4 Wszystkie nasze opłaty podlegają doliczeniu podatku od wartości dodanej lub innego podatku wymaganego przez prawo według obowiązującej stawki.

3.5 NOLICHEM Spółka z o.o. zazwyczaj wystawia faktury za Usługi po zakończeniu Usług, ale zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury w dowolnym momencie. Płatność będzie wymagana po otrzymaniu naszej faktury. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, będziemy uprawnieni do naliczenia odsetek od wszelkich zaległych kwot.

3.6 Kupujący pokryje wszelkie opłaty bankowe związane z płatnościami międzynarodowymi i płatnościami w walutach obcych jeśli takie się pojawią.

Świadczenie usług

4.1 NOLICHEM Spółka z o.o. wykonuje Usługi z należytą starannością i rzetelnością. Nie udzielamy żadnej innej gwarancji ani rękojmi wynikającej z przepisów prawa lub w inny sposób.

4.2 Kupujący uznaje, że nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegają i zależą od działań osób trzecich.

4.3 NOLICHEM Spółka z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty, szkody, koszty, wydatki lub inne roszczenia wynikające z informacji dostarczonych nam przez użytkownika.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków, Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, kosztami, odszkodowaniami lub innymi roszczeniami wynikającymi z niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji dostarczonych nam przez Kupującego.

4.4 Z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie, NOLICHEM Spółka z o.o nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysku lub jakąkolwiek pośrednią lub wynikową stratę, szkodę, koszty lub wydatki, które wynikają z lub w związku z, świadczeniem przez nas Usług na rzecz Kupującego.

4.5 Z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie, cała nasza odpowiedzialność wobec Kupującego nie może przekroczyć niższej łącznej wartości opłat uiszczonych przez Kupującego na podstawie odpowiedniej Umowy. Kwota 1 000 000 GBP stanowi limit naszego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (lub inny limit, który może ulec zmianie w związku z kwotą naszego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej).

5.1 NOLICHEM Spółka z o.o. przez cały czas zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do wszelkich dokumentów dostarczanych w imieniu Kupującego (lub jakiejkolwiek innej strony). Kupujący nie będzie reprodukować ani wykorzystywać tych dokumentów bez naszej pisemnej zgody, której nie odmówimy w nieuzasadniony sposób, ale za którą możemy wymagać uzasadnionej opłaty. Kupujący będzie zachowywał poufność takich dokumentów, a po rozwiązaniu (z jakiegokolwiek powodu) umowy, do której odnoszą się takie materiały, na nasze żądanie zwróci nam je bezzwłocznie oraz wszelkie kopie (bez względu na to, czy są upoważnione czy nie). Kupujący zapewni również, że każda inna odpowiednia strona, która weszła w posiadanie dokumentów lub kopii (upoważnionych lub nie), zwróci je nam natychmiast.

5.2 NOLICHEM Spółka z o.o. zachowa poufność wszelkiej dostarczonej nam przez Kupującego dokumentacji lub informacji, które są oznaczone jako poufne, chyba że otrzymamy tę dokumentację lub informację od osoby trzeciej, jest ona własnością publiczną lub jej ujawnienie jest uzasadnione w przepisie dotyczącym Usług.

 Obowiązki

6.1 Kupujący, w okresie obowiązywania odpowiedniej umowy, wykona obowiązki niezwłocznie i z należytą starannością. Kupujący niezwłocznie przekaże nam na żądanie wszelkie informacje, dokumentację i zapisy, które uznamy za niezbędne lub pożądane przy świadczeniu Usług.

Tam, gdzie jest to konieczne, aby nasz podwykonawca lub przedstawiciele pojawili się w siedzibie Kupującego, Kupujący zapewni wystarczający dostęp do tych lokali, połączenie internetowe, odpowiedni obszar pracy oraz odpowiednie informacje i zapisy. Kupujący udostępni w godzinach pracy kontakt z osobami reprezentującymi Kupującego i inny odpowiedni personel do współpracy z nami. Kupujący poinformuje nas również o obowiązujących przepisach dotyczących postępowania personelu, a my upewnimy się, że nasi pracownicy, agenci i podwykonawcy stosują się do nich.

6.2 Kupujący zapewnia, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej w pomieszczeniach Kupującego, zanim wejdzie do nich którykolwiek z naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców. Ubezpieczenie to musi obejmować wszelkie obrażenia odniesione przez naszych pracowników, agentów lub podwykonawców podczas pobytu na miejscu.

6.3 Możemy dowolnie przypisać dowolną Umowę i wyznaczyć jednego podwykonawcę lub wielu podwykonawców do realizacji całości lub części Usług. Gdy wskazujemy wyznaczonego wykonawcę i usługi, które prawdopodobnie będą świadczyć, służy to wyłącznie celom informacyjnym.

  1. Nie będziemy ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności lub uznamy, że narusza jakąkolwiek Umowę lub niniejsze warunki i zasady za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny wykraczającej poza uzasadnioną kontrolę.
  2. Nie będziemy ponosić wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, szkody, wydatki lub inne roszczenia, które ponosi w wyniku nieprzestrzegania lub pełnego i dokładnego wdrożenia przez nas wszelkich porad, wskazówek lub szkoleń.
  3. Kupujący zabezpieczy nas przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, wydatkami lub innymi roszczeniami, które ponosimy w wyniku naruszenia przez Kupującego jakiejkolwiek Umowy lub niniejszych warunków.
  4. Każde zawiadomienie, które którekolwiek z nas przekaże drugiemu, musi mieć formę pisemną i być wysłane niezwłocznie do zarejestrowanego lub głównego miejsca prowadzenia działalności drugiej strony. Każde takie zawiadomienie wejdzie w życie piątego dnia po wysłaniu.
  5. Żadne zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia, tego samego lub jakichkolwiek innych postanowień.
  6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień oraz pozostałą część danego postanowienia. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z dowolną Umową lub niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

NOLICHEM Spółka z o.o. @ 2021

Przewiń do góry