Ocena bezpieczeństwa i certyfikaty kosmetyczne

Oferujemy usługę działania jako osoba odpowiedzialna, która zapewni ocenę bezpieczeństwa i certyfikaty kosmetyczne będące w zgodności z nowy brytyjskim rozporządzeniem w sprawie kosmetyków (oferujemy podobną usługę dla UE), bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek w Wielkiej Brytanii oraz opłacalne sposoby wykazania należytej staranności w odniesieniu do kosmetyków.

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Raport z oceny bezpieczeństwa produktu (RBPK)

Dostarczamy klientom raport z oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Raport ten składa się z oceny preparatu jako całości pod kątem zastosowania, metody użycia, częstości i miejsc użycia, dodatkowo: grupy wiekowej lub odbiorcy, dla którego produkt będzie dostarczony.

Na ocenę bezpieczeństwa składają się elementy wnikliwej analizy surowców, potencjalnych zanieczyszczeń, substancji zakazanych, na przykład substancji z grupy rakotwórczej, mutagennej i działającej szkodliwie na układ reprodukcyjny człowieka. Raport bezpieczeństwa składa się z dwóch części opisanych poniżej.

Część A, która dotyczy zbioru informacji na temat bezpieczeństwa produktów kosmetycznych obejmuje:

Część A gromadzi wszystkie wymagane dane dotyczące produktu kosmetycznego, w celu udowodnienia, że jest bezpieczny. W tej części Safety Assessor identyfikuje ryzyko i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z właściwości produktu kosmetycznego.

Część B to ocena bezpieczeństwa kosmetycznego, która zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie i zgodności lub zagrożeniu dla zdrowia człowieka i odrzuceniu produktu, Część B raportu obejmuje:

Część B CPSR stanowi podsumowanie wszystkich informacji przedstawionych w części A. Wszystkie zagrożenia są uwzględniane w uzasadnieniu i wnioskach.

Etykiety dla produktów kosmetycznych

Sprawdzamy i zatwierdzamy poprawność etykiet. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z wymaganiami prawidłowego etykietowania w Europie, jak i na świecie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta, gdy jest używany w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania. Uwzględniamy w szczególności: prezentację produktu, oznakowanie, instrukcje użytkowania i usuwania produktu oraz wszelkie inne wskazania lub informacje dostarczone przez producenta. Wykonujemy usługę weryfikacji etykiet dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz krajów spoza Europy np. Kanada, Stany Zjednoczone, kraje azjatyckie, kraje bliskiego wschodu.

Opakowania kosmetyków (pojemnik i opakowanie zewnętrzne) przeznaczonych na rynki UE27 musi zawierać następujące informacje, zapisane w sposób nieusuwalny, łatwy do odczytania i widoczny:

Uzasadnienie oświadczeń i deklaracji (claims)

Przygotowujemy dokumentację uzasadniającą poprawność oświadczeń i deklaracji na opakowaniu. Przygotowujemy oceny hipoalergiczne, opracowania literatury naukowej oraz współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami.

Ostrzeżenia na opakowaniu

Stosowanie produktów konsumenckich, takich jak kosmetyki, produkty biobójcze, detergenty, zabawki i inne, niesie za sobą pewne ryzyko. Przed wprowadzeniem produktu na rynek bardzo ważna jest ocena możliwych dróg narażenia. Ostrzeżenia mają na celu wskazanie możliwych skutków ubocznych w wyniku niewłaściwego stosowania. W zależności od rodzaju produktu i użytych materiałów, ostrzeżenia powinny być bezpośrednio dopasowane. Zgodnie z ostrzeżeniami i informacjami o produkcie, możliwe jest przewidywanie i ostrzeganie konsumenta przed negatywnymi skutkami. Nasza firma wskazuje w raporcie i na opakowaniu warunki bezpiecznego stosowania i środki ostrożności w celu zapobiegania wystąpienia działań niepożądanych. Właściwe sformułowane ostrzeżenia na opakowaniu mają za zadanie poinformowanie konsumenta o możliwych negatywnych reakcjach w przypadku niewłaściwego użycia produktu.

Wskazanie właściwych ostrzeżeń przez Safety Assessora jest częścią oceny bezpieczeństwa, w której rozważane są możliwe negatywne reakcje po kontakcie produktu ze skórą, oczami, po spożyciu i wdychaniu. W przypadku większości produktów ryzyko jest zwykle niskie. Zawsze jednak rozważamy najgorszy scenariusz, nawet jeśli ryzyko niewłaściwego użycia produktu jest bardzo niskie. Nasi eksperci przeprowadzają analizę składników, surowców i prezentacji gotowego produktu. Są to niezbędne elementy, które umożliwiają rozważenie możliwych dróg narażenia i ocenę ryzyka. W ten sposób zarówno konsument, jak i producent są informowani o możliwych działaniach niepożądanych, które należy dokładnie monitorować.

Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane

Nadzór nad kosmetykami po wprowadzeniu produktów do obrotu jest często opisywany jako cosmetovigilance. Nadzór nad bezpieczeństwem kosmetyków definiuje się przez gromadzenie, ocenę i monitorowanie spontanicznych zgłoszeń niepożądanych zdarzeń zaobserwowanych podczas lub po normalnym lub racjonalnie przewidywalnym stosowaniu produktu kosmetycznego.

Oceny dokonuje Safety Assessor. Wraz z innymi narzędziami, nadzór nad bezpieczeństwem kosmetyków przyczynia się do nadzoru produktu po wprowadzeniu do obrotu. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie wymienionych rodzajów działań jest osoba, która wprowadza produkt na rynek i może nią być importer, dystrybutor jak i producent.

Dokumentacja, certyfikaty i zgłaszanie produktów

Dokonujemy zgłoszenia produktów do portalu unijnego (CPNP) oraz nowo utworzonego portalu zgłoszeniowego w Wielkiej Brytanii (OPSS). Wszystkie produkty kosmetyczne przed wprowadzeniem do obrotu muszą być zarejestrowane na portalu zgłaszania produktów kosmetycznych Jest to bezpłatny system powiadomień stworzony w celu realizacji rozporządzenia kosmetycznego.

Na portalu należy wprowadzić szczegółowe informacje o produkcie kosmetycznym. Informacje te są dostępne dla właściwych organów i ośrodków zatruć lub podobnych organów w celu analizy rynku i leczenia. Portale zgłoszeniowe w UE oraz w WB nie są dostępne dla osób publicznych, tylko dla producentów, dystrybutorów i osób odpowiedzialnych. Każdy produkt powinien zostać notyfikowany jeden raz, a jeśli wprowadzono jakiekolwiek zmiany, na przykład w składzie lub na etykiecie, należy wprowadzić odpowiednie poprawki. Fakt, że produkt został zgłoszony za pośrednictwem CPNP lub OPSS, nie oznacza, że spełnia on wszystkie wymogi rozporządzenia kosmetycznego. Kosmetyki można zgłaszać jako produkty jednoskładnikowe (pojedynczy produkt) lub produkty wieloskładnikowe, co należy rozumieć jako zestaw kosmetyków.

Przed wprowadzeniem do obrotu należy podać elektronicznie następujące informacje:

Te i inne, bardziej szczegółowe dane, należy wprowadzić do systemu powiadomień. Po pomyślnej notyfikacji produkt może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia. Powiadomienie jest równie ważne jak raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Kompilacja dokumentacji produktu (z angielskiego PIF - product information file)

Kompletujemy, aktualizujemy i zarządzamy dokumentacją produktu kosmetycznego przed wprowadzeniem do obrotu. PIF to kluczowy dokument, który gromadzi wszystkie zaktualizowane dane dotyczące produktu. Dokument ten musi być przechowywany przez 10 lat przez osobę odpowiedzialną.

Dokument (PIF) informacji o produkcie zawiera:

Dokumentacja produktu musi być dostępna pod adresem umieszczonym na etykiecie, czyli adresem osoby odpowiedzialnej oraz miejscem przechowywania dokumentacji.

Przewiń do góry