Zgodność z prawem kosmetycznym i rozporządzeniem WE nr 1223/2009

Prawo kosmetyczne i unijne rozporządzenie WE nr 1223/2009 o produktach kosmetycznych

Zapewniamy zgodność produktów i substancji z prawem kosmetycznym i wymogami unijnego rozporządzenia kosmetycznego 1223 z 2009 roku. Każdy produkt przed wprowadzeniem do obrotu musi dodatkowo spełniać przepisy wewnętrzne obowiązujące na danym obszarze państwa członkowskiego UE. Jakość i zgodność produktów konsumenckich są zwykle różne dla każdego kraju czy też regionu. Obowiązkiem importera, dystrybutora lub producenta jest przestrzeganie wszystkich przepisów. Zwłaszcza w przypadku importowanych produktów, często zdarza się, że nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami. Jest to związane z różnymi standardami jakości i wymaganą dokumentacją na danym obszarze.

W zależności od rodzaju produktu i regionu istnieją różne wewnętrzne przepisy i wymagania. Przed wprowadzeniem do obrotu produkt konsumencki musi być zgodny z wewnętrznym prawem danego państwa członkowskiego UE . Co to znaczy? Produkt jest zgodny, jeśli spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i wymagania.

Materiały ograniczone i zabronione

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób regulowane są różne kategorie produktów. Pierwszym ważnym punktem są przepisy dotyczące składników chemicznych i materiałów. Jak wiadomo, niektóre z dostępnych chemikaliów i materiałów są zabronione lub ich stosowanie jest ograniczone w zależności od regionu.

Osoba odpowiedzialna musi sprawdzić, czy produkt zawiera jakiekolwiek zabronione składniki lub zanieczyszczenia powyżej dopuszczalnego poziomu i czy produkt jest bezpieczny. Niektóre chemikalia, które nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne, w połączeniu z innymi mogą powodować ryzyko. Dlatego też niektóre produkty wymagają zastosowania dodatkowych metod testowania metodami alternatywnymi do zakazanych metod testowania na zwierzętach.

Zanieczyszczenia pochodzące z surowców nie mogą znajdować się powyżej dopuszczalnego poziomu. Powszechnym problemem jest to, że importowane produkty konsumpcyjne, takie jak kosmetyki, zabawki lub artykuły gospodarstwa domowego zawierają wysoki poziom metali ciężkich lub innych szkodliwych substancji. Te produkty nie są bezpieczne i nie powinny być sprzedawane.

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktów na rynek

Europejskie rozporządzenie WE nr 1223/2009 definiuje osobę odpowiedzialną (RP) w art. 4 jako osobę prawną lub fizyczną mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej, która będzie działać jako jedyny przedstawiciel w całej UE. Rolą RP jest dopilnowanie, aby każdy produkt kosmetyczny sprzedawany w krajach UE był zgodny z wymaganiami stawianymi w następujących załącznikach:

Art. 3 Bezpieczeństwo,
Art. 8 Dobre praktyki produkcyjne,
Art.10 Ocena bezpieczeństwa,
Art.11 Dokumentacja produktu,
Art.12 Analizy,
Art.13 Notyfikacja,
Art. 14 Zgodność z załącznikami,
Art.15 Brak CMR,
Art. 16 Nanomateriały,
Art. 17 Ślady substancji zabronionych,
Art. 18 Brak badań na zwierzętach,
Art. 19 Oznakowanie,
Art. 20 Deklaracje,
Art. 21 Dostęp do kosmetyku,
Art. 23 Kontrola wewnętrzna,
Art. 24 Dostęp do składników.

Celem rozporządzenia dotyczącym kosmetyków jest ustalenie, że produkt kosmetyczny jest bezpieczny w użyciu.

Osobą odpowiedzialną może być producent, importer, dystrybutor lub dowolna osoba mająca siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Zazwyczaj jest to osoba, która wprowadza produkt na rynek. Jednak może w tym celu zostać wyznaczona osoba trzecia osoba trzecia odpowiedzialna (z języka angielskiego: third party responsible person).

Producent

Rozporządzenie w sprawie kosmetyków definiuje producenta jako "każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie takiego produktu i sprzedaje ten produkt kosmetyczny pod własną nazwą lub znakiem towarowym".

Producent posiadający siedzibę na terenie UE jest osobą odpowiedzialną za wytwarzane przez siebie produkty kosmetyczne (w UE), jeżeli nie podlegają one wywozowi i powrotnemu przywozowi do UE. Producent może również wyznaczyć dowolną osobę posiadającą siedzibę na terenie Wspólnoty, upoważniając ją poprzez wysłanie odpowiedniego pisma. Wyznaczona osoba może zaakceptować rolę, odpowiadając również pisemnie.

Importer

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia dotyczącego kosmetyków importerem jest "każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, która sprowadza produkt kosmetyczny z kraju trzeciego na rynek wspólnotowy".

Dystrybutor

Zgodnie z prawem kosmetycznym i rozporządzeniem WE nr 1223/2009 dystrybutora definiuje się jako "każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku wspólnotowym".

Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli produkt jest wprowadzany do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub jeśli modyfikuje produkt już wprowadzony na rynek i podejmuje ryzyko, że może wpłynąć na zgodność z rozporządzeniem w sprawie kosmetyków.

Każda osoba mająca siedzibę na terenie Unii Europejskiej może być osobą odpowiedzialną.

Producent lub importer może wyznaczyć osobę trzecią mającą siedzibę na terenie UE na osobę odpowiedzialną. W takim przypadku jedyną formalnością, wymaganą przez rozporządzenie kosmetyczne, jest pisemna umowa (z angielskiego: mandate). Wyznaczoną osobą odpowiedzialną może być każda osoba prawna lub fizyczna, która jest w stanie potwierdzić obowiązki osoby odpowiedzialnej i spełnić wymogi prawne.

Przewiń do góry